Blog

Blog

diversiteit

Te weinig samenwerking

Vorige week kreeg ik een vraag om een opleiding te geven specifiek op maat van het bedrijf. De reden hiervoor was dat afdelingen te weinig samenwerkten, wat leidde tot een aantal klachten van klanten. Iedereen was teveel met zijn eigen taak bezig waardoor informatie vaak bleef hangen of onvolledig werd doorgegeven. Dit leidde tot lastige werksituaties, waarbij de verantwoordelijkheid vaak bij anderen werd gelegd. Door deze problemen kregen collega’s stress en vielen ze (langdurig) ziek uit.

Herken je dit ook in je eigen organisatie? Zoek je naar manieren om het wij-zij gevoel te doorbreken en meer verbinding tot stand te brengen? We geven hier enkele aandachtspunten ter inspiratie.

Verbindend leiderschap

Verbindend leiderschap biedt een antwoord op hoge ziektecijfers, signalen van stress, bore-out of burn-out in teams en organisaties. Het draagt bij tot het doorbreken van het wij-zij denken en het vorm geven van werk dat steeds complexer wordt en waar er steeds meer creativiteit verwacht wordt van medewerkers.

Aan de basis van verbindend leiderschap staan sterke leiders die een duidelijke missie, visie en kernwaarden uitdragen in afdelingen, teams en/of de organisatie. Daarnaast gaan ze via werving en selectie op zoek naar de juiste mensen die ze maximaal inzetten op basis van hun talenten en passies. Medewerkers krijgen voldoende verantwoordelijkheid om autonoom te handelen. Door samen te werken aan een gemeenschappelijke opdracht en oog te hebben voor de unieke bijdrage van eenieder wordt het wij-gevoel versterkt. Tools en systemen worden aangereikt om het werk te vergemakkelijken en de continuïteit te garanderen.

Laat ons even inzoomen op de verschillende onderdelen:

  1. Een duidelijke missie, visie en kernwaarden

Sterke leiders zijn strategisch bezig om de koers en strategie te bepalen van hun afdeling, team of organisatie. Ze communiceren expliciet over het gemeenschappelijk doel en maken verwachtingen duidelijk. Centraal staat de vraag: ‘waar willen we naartoe en hoe gaan we daar geraken?’

Zulke sterke leiders vragen het engagement van iedereen om samen te werken aan een gemeenschappelijk team- of organisatiedoel en vragen tegelijkertijd om oog te hebben voor de verscheidenheid aan invalshoeken. Ze creëren ruimte voor communicatie en afstemming om de behoefte aan verbinding en autonomie vorm te geven tussen medewerkers.

  1. Een goede match tussen de organisatie en de medewerker

Om duurzaam samen te werken is er een goede match nodig tussen het doel van de organisatie en de individuele motivatie, competenties en talenten van medewerkers. Bij werving en selectie is het belangrijk om dit goed op elkaar af te stemmen. Maar ook later in de loopbaan blijft dit een belangrijk aandachtspunt omdat er andere opportuniteiten of contexten kunnen spelen. Ambities kunnen namelijk wijzigen in de tijd.

Hoe groter de match tussen de organisatie en de medewerker is, hoe groter het wederzijds vertrouwen en engagement zal zijn om samen te werken en elkaar ruimte en kansen te geven om zelfstandig aan de slag te gaan.

  1. Een structuur waarin ieder zijn plek zichtbaar is

Het uittekenen van een duidelijke structuur in de organisatie is cruciaal voor een duidelijke sturing en samenwerking. Het aanbrengen van een ordening geeft helderheid en schept voorwaarden voor welbevinden en rust. Ieder heeft recht op een plek in de organisatie. Daarbij is het belangrijk dat iedereen een bijdrage levert aan het grotere geheel, hoe groot of klein dit ook is.

Door deze structuur duidelijk te maken kent ieder zijn (unieke) rol en verantwoordelijkheden en is het zichtbaar hoe medewerkers deel uitmaken van het grotere geheel.

  1. Eigen verantwoordelijkheid en autonomie

Het is slim om maximaal gebruik te maken van de sterktes van medewerkers. Als het werk aansluit bij hun talenten en passies willen ze graag hun verantwoordelijkheid opnemen en zullen ze schitteren. Geef hen het vertrouwen dat ze verdienen.

Vrijheid of autonomie betekent dat medewerkers binnen de gestelde kaders zelf mogen bepalen waar en hoe ze resultaten halen. Door hen verantwoordelijkheid te geven, maken ze optimaal gebruik van hun mogelijkheden. Hierdoor dragen ze op een unieke en creatieve manier bij tot het realiseren van de gemeenschappelijke doelstellingen.

  1. Systemen ter ondersteuning

Verbindend leiderschap zorgt er voor dat er ondersteunende systemen en beschikbare hulpmiddelen zijn die het werk gemakkelijker en effectiever maken. Dit kan door de processen uit te schrijven, gerichte opleidingen aan te bieden, een back-up te voorzien voor collega’s enz.

Ook jobcraften kan ingezet worden als een krachtige methode die ervoor zorgt dat werk je meer energie geeft. Het gaat om het aantrekkelijk maken van je eigen werk door (kleine) aanpassingen aan te brengen, waardoor het werk beter aansluit bij de competenties, sterktes en behoeften. Dit gebeurt In overleg en afstemming met collega’s, zonder dat team- of organisatiedoelstellingen uit het oog verloren worden.

  1. Het creëren van een vertrouwelijke sfeer

Leidinggevenden verkrijgen vertrouwen van hun medewerkers door wederzijds duidelijke verwachtingen uit te spreken, de interne dialoog aan te gaan, heldere afspraken te maken en hier consequent naar te handelen.

Door zowel formele als informele momenten in te bouwen krijgen sociale interacties een plaats. In de dialoog en het samenzijn ligt de mogelijkheid om de afstand te verkleinen en het wij-zij denken te doorbreken. Zowel de overeenkomsten als de verschillende en complementaire visies en werkwijzen krijgen hierin aandacht en betekenis. Nieuwe inzichten komen tot stand door complexe en moeilijke situaties te bespreken.

 

De waarde van verbindend leiderschap voor een organisatie of een team zit erin om in verbinding te gaan met elkaar en aandacht te hebben voor de overeenkomsten en de verschillen tussen medewerkers. Er is een gemeenschappelijke visie en er zijn gedeelde waarden. Ieder heeft zijn eigen plek en krijgt erkenning voor zijn bijdrage. Er is ruimte voor afstemming en verschillen mogen er zijn. Zo kunnen medewerkers zichzelf zijn en nemen dan graag verantwoordelijkheid op.